Thống nhất lập đề án thành lập TP Tân Uyên và TP Bến Cát của tỉnh Bình Dương

Tại cuộc họp Thường trực tỉnh ngày 12/04/2021, sau khi nghe Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Báo cáo xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập Thành phố Tân Uyên và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Báo cáo số 511/BC-VPUBB ngày 12/04/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) cùng ý kiến phát triển của các đồng chí dự họp. Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất như sau:

  1. Đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập Thành phố Tân Uyên và Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương như báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
  2. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định.

 

Thống nhất lập đề án thành lập TP Tân Uyên và TP Bến Cát của tỉnh Bình Dương
Đồng ý lập đề án thành lập TP Tân Uyên và TP Bến Cát của tỉnh Bình Dương

👉Lưu ý: Thông tin này bạn đọc chỉ xem nguồn tham khảo chưa được xác thực, thông tin chính thức thì hãy đợi từ cơ quan nhà báo chí, nhà nước công bố chính thức.